wybierz miasto:
nazwisko*:
e-mail*:
tekst*:
  
* - pola wymagane
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

tel. sekretariat +15 643-35-65
fax +15 643-34-12
e-mail: um@stalowawola.pl
 
O programie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC.

Realizator projektu:
Gmina Stalowa Wola

Partnerzy Krajowi:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stalowej Woli

Partnerzy Zagraniczni:
Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych
Lwowskie Muzeum Historyczne
Lwowska Akademia Komercyjna we Lwowie

Czas trwania projektu:
Sierpień 2005 - Maj 2006

Budżet projektu:
Całkowity budżet projektu: 233408,62 € w tym:
Dofinansowanie UE: 168165,83 €
Wkład własny partnerów: 56055,29 €
Wydatki niekwalifikowane: 9187,50 €
 
Gmina Stalowa Wola - działania do realizacji:

1. Inauguracja Roku Ukrainy na Podkarpaciu
- wizyta władz lokalnych
- wizyta instytucji edukacyjnych i kulturalnych
- konferencja prasowa

2. Uruchomienie Punktu Informacji Transgranicznej
- utworzenie komputerowej bazy danych o zasobach kulturalnych, biznesowych,
edukacyjnych i turystycznych Lwowa i Stalowej Woli
- uruchomienie interaktywnej strony internetowej PIT-u
- wydanie folderu informacyjno - promocyjnego w języku polskim i ukraińskim
- wydanie płyty CD w języku polskim i ukraińskim
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli - działania do realizacji:

1.Inauguracja Roku Ukrainy na Podkarpaciu
- wystawa "Piękny Lwów"
- promocja książki "Rozwadowscy"

2. Od pradziejów po współczesność
- wystawa pn. Kultura Trypolska, naukowy katalog wystawy w wersji polskiej i ukraińskiej
- seminarium naukowe pn. "Rola kultury trypolskiej w prehistorii Europy"
- trasgraniczny konkurs AUTOPORTRET dla wyższych szkół artystycznych
- wystawa pokonkursowa na AUTOPORTRET
- katalog pokonkursowy w wersji polskiej i angielskiej
 
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli - działania do realizacji:

1. Od pradziejów po współczesność
- ukraiński weekend filmowy

2. Zakończenie i podsumowanie Roku Ukrainy na Podkarpaciu
- I Transgraniczne Spotkania Dziecięce Zespołów Folklorystycznych "Lasowiaczek"

3. Zakończenie i podsumowanie Roku Ukrainy na Podkarpaciu. Impreza plenerowa pn. "Baśniowa Ukraina" - występ teatru lalkowego z Ukrainy
- spektakl teatru ulicznego
- pokaz tradycyjnych gier i zabaw dziecięcych, wspólna zabawa
- występy zespołów MDK
- występ gwiazdy wieczoru

4. Zakończenie i podsumowanie Roku Ukrainy na Podkarpaciu. Impreza plenerowa pn. Razem z Ukrainą
- koncerty zespołów ukraińskich
 
Państwowa Szkoła Muzyczna w Stalowej Woli - działania do realizacji:

1. Inauguracja Roku Ukrainy na Podkarpaciu
- zorganizowanie koncertu muzyki klasycznej
 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli - działania do realizacji:

1. Inauguracja Roku Ukrainy na Podkarpaciu
- warsztaty pn.: "Ekonomia w sztuce-sztuka w ekonomii"

2. Zakończenie i podsumowanie Roku Ukrainy na Podkarpaciu
- polsko-ukraińskie Forum Kultury i Ekonomii
- konferencja prasowa - promocja rezultatów projektu
 
Celem projektu jest:
Zawiązanie i rozszerzenie instytucjonalnej współpracy regionów podkarpackiego i lwowskiego w obszarach kultury, nauki, edukacji i biznesu poprzez generowanie powiązań prowadzących do długookresowych wspólnych działań oraz stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich i podnoszenia jakości kapitału ludzkiego po obu stronach granicy.

Cel projektu zostanie osiągnięty kiedy:
- Tworzeniu nowych sieci powiązań między instytucjami kultury, nauki i biznesu poprzez zorganizowanie spotkania władz lokalnych, wystaw, konkursów, imprez plenerowych, seminariów naukowych i wydanie publikacji.
- Utworzeniu Punktu Informacji Transgranicznej i organizacji cyklicznego Forum Kultury i Ekonomii, które zbudują podstawy do długofalowej międzysektorowej współpracy po obu stronach granicy.

Grupy docelowe, które zostaną objęte oddziaływaniem projektu:
- władze samorządowe
- naukowcy
- animatorzy kultury
- studenci wyższych szkół artystycznych
- dzieci i młodzież
- artyści
- środowisko biznesowe
- społeczność lokalna Stalowej Woli i Lwowa

Wpływ transgraniczny projektu:
- projekt stworzy sieć przygranicznej współpracy społeczno-gospodarczej
- współpraca partnerów we wszystkich fazach projektu zaowocuje rozwijaniem struktur po jego zakończeniu
- zwiększy dostępność do dóbr kultury, nauki obu narodów, poszerzy wymianę myśli gospodarczej. Wspólnie z ukraińskimi partnerami utworzy trwałe struktury i inicjatywy umożliwiające zacieśnianie więzi ponadnarodowych: Punkt Informacji Transgranicznej, cykliczne Forum Kultury i Ekonomii.
 
Korzyści płynące z realizacji projektu TRANSKULTURA:
- Łatwy dostęp do informacji kulturalnych i gospodarczych dotyczących Polski i Ukrainy - Uruchomienie Punktu Informacji Transgranicznej.
- Zacieśnienie współpracy Polsko - Ukraińskiej na wielu płaszczyznach i stworzenie nowych sieci współpracy między instytucjami kultury, nauki i biznesu.
- Wymiana dobrych praktyk i dorobku społeczno-ekonomicznego poprzez zainicjowanie cyklicznego Forum Kultury i Ekonomii.
- Poznanie dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy.
- Zakup sprzętu zaplanowanego w projekcie podniesie jakość usług świadczonych przez stalowowolskie instytucje kultury.
- Zakup sceny wraz z oświetleniem umożliwi profesjonalną realizację imprez plenerowych.

Koordynator projektu:
Krystyna Wojniak - e-mail: kwojniak@stalowawola.pl
Lucyna Mizera - e-mail: lucyna_mizera@wp.pl

Informacje o projekcie:
Gmina Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola
ul. Wolności 7
tel.: (015) 643-34-79