wybierz miasto:
nazwisko*:
e-mail*:
tekst*:
  
* - pola wymagane
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

tel. sekretariat +15 643-35-65
fax +15 643-34-12
e-mail: um@stalowawola.pl
 
region
Lwów
Pierwsze pisemne wzmianki na temat miasta Lwowa pochodzą z 1256 roku. Za założyciela miasta uważa się Księcia halickiego i wołyńskiego Danyłę Romanowicza. Nazwa miasta pochodzi od imienia jego syna Lwa. Wykopaliska archeologiczne prowadzone w mieście świadczą o tym, że na terytorium dzisiejszego miasta zamieszkiwała ludność już w V stuleciu.

Lwów położony jest na wzgórzach malowniczego Roztocza na głównym europejskim wododziale, rozdzielającym rzeki zlewni Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Miasto położone jest w pobliżu pasma górskiego - Karpat. W niedalekiej odległości od miasta znajduje się kilka znanych turystycznych i leczniczych kurortów- Truskawiec, Schidnyca, Morszczyn, Niemirów.

Szczególnie korzystne położenie miasta Lwowa czyni go znaczącym centrum handlowym i komunikacyjnym na zachodnich rubieżach Ukrainy.
 
We Lwowie działa ponad 200 dużych zakładów przemysłowych o różnych formach własności. Podstawowymi dziedzinami przemysłu miasta są przemysł spożywczy, lekki, maszynowy, narzędziowy, chemiczny, farmaceutyczny, paliwowy, drzewny i przetwórczy. We Lwowie najbardziej przyciągającymi inwestorów są te dziedziny, które gwarantują szybki zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych, są to: przemysł spożywczy, przetwórczy, na potrzeby gospodarstw wiejskich, handel hurtowy, usługi pośrednictwa, finansowe, ubezpieczeniowe. lviv
Na Ukrainie znane są lwowskie przedsiębiorstwa, są to między innymi: Zamknięta Spółka Akcyjna Lwowska Fabryka Słodyczy "Switocz", Fabryka Kawy "Gałka" Otwarta Spółka Akcyjna "Gałyczfarm", Otwarta Spółka Akcyjna "Iskra" i inne.

Lwów jest administracyjnym centrum Obwodu Lwowskiego. Od zachodu Obwód Lwowski graniczy z Polską a jednocześnie z Unia Europejską, długość tej granicy wynosi 278,2 km. Od północy w kierunku południowym Obwód graniczy z następującymi Obwodami Ukrainy: Wołyński, Riweński, Ternopilski, Iwano-Frankiwski i Zakarpacki. Obwód jest członkiem dwóch Euroregionów - Bug i Karpacki- do którego należą obwody Ukrainy, Polski, Słowacji Węgier i Rumuni.
 
Na terenie Obwodu znajduje się 8 działających międzynarodowych przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu pasażerskiego i ciężarowego: kolejowe: Rawa Ruska, Mostyska-2, Chyrów drogowe: Rawa Ruska, Krakowiec, Szegini, Smilnyca lotnicze: Lwów.
Przez terytorium Obwodu Lwowskiego przechodzą Linie kolejowe prowadzące do wielu europejskich miast i krajów: Warszawy, Wrocławia, Berlina, Belgradu, Budapesztu, Bratysławy, Bukaresztu, Pragi, Sofii, Moskwy, Sankt-Peterzburga, Mińska, Wilna, Rygi.
lviv
Przez Terytorium Obwodu Lwowskiego przechodzą dwa międzynarodowe korytarze transportowe: A3: Berlin-Drezno-Katowice-Lwów-Krasne-Ternopil-Żmerynka-Kijów. A5 Triest-Ljublana-Budapeszt-Bratysława-Użgorod-Lwów. Lwowski port lotniczy może obsługiwać przewozy pasażerskie w granicach Ukrainy jaki i większości krajów świata. 40 kilometrów od Lwowa położony jest Stryjski port lotniczy, który obsługuje loty cargo.
 
W Obwodzie Lwowskim dobrze rozwinięta jest rynkowa infrastruktura biznesowa. Działa tam 86 różnych instytucji bankowych, 13 funduszy inwestycyjnych i towarzystw, 92 firmy konsultacyjno - doradcze, 6 giełd, 70 towarzystw audytorskich, 8 towarzystw ubezpieczeniowych, 48 spółek kredytowych, 2 towarzystwa leasingowe. Aktywnie działają centra biznesowe, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju i firmy konsultacyjne, których podstawowym profilem działalności jest kompleksowa obsługa inwestora zagranicznego.
lviv
Oto niektóre z nich:
Western Ukrainian Management Consulting (www.wumc.lviv.ua)- reorganizacja i rozwój biznesu, zarządzanie wydatkami i zarządzanie działalnością, badania marketingowe, planowanie, zabezpieczenie prawne biznesu.

Lwowska Grupa Konsultingowa (www.lvivconsult.com) - ocena biznesu, strategia finansowa, poszukiwanie i dobór wykwalifikowanej kadry oraz kadry zarządzającej, programy szkoleniowe, analiza finansowa, budżet i zarządzanie finansami, wycena wartości firmy, zgodnie ze standardami międzynarodowymi, opracowanie strategii inwestycyjnych poszukiwanie i prowadzenie negocjacji, usługi marketingowe.

Lwowska miejska organizacja społeczna Spółka Konsultantów "Ekspert-Grupa"(tel/fax +38 (032) 240 34 40, 298 64 51)- opracowywanie kooperacyjnego wizerunku firmy, wewnętrznych standardów współdziałania, opracowywanie strategii dla projektów inwestycyjnych i innowacyjnych, badania marketingowe i socjologiczne, przygotowywanie kampanii reklamowych, wykonywanie analizy finansowej stanu przedsiębiorstwa, opracowywanie planów biznesowych oraz rozliczenia finansowe.

Lwowska Izba Przemysłowo-Handlowa (www.lcci.com.ua) seminaria i inne formy szkoleń dla grup zawodowych na Ukrainie oraz za granicą, pomoc w nawiązywaniu kontaktów między potencjalnymi partnerami biznesowymi przez organizowanie forów ekonomicznych, spotkań, konferencji, prezentacji spotkań biznesowych, misji gospodarczych, konsultacji na temat możliwości prowadzenia działalności zagranicznej, pomoc w przygotowywaniu porozumień.

Centrum Wspierania Biznesu "NiuBiznet" (www.bsc.lviv.ua) szkolenia, konsulting marketingowy, "pilotowanie" inwestycji ( poszukiwanie obiektów inwestycyjnych, opracowywanie projektów inwestycyjnych, pomoc w jego wprowadzeniu w życie), technologie informacyjne w biznesie, dobór personelu, obsługa księgowa.

Centrum Sprzyjania Inwestycjom Zagranicznym oraz Rozwoju Małego i Średniego Biznesu struktura podlegająca "Kredyt Bankowi Ukraina" (www.kredytbank.com.ua)- analiza i praktyczna pomoc w podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i finansowej klientów banku dla potencjalnych inwestorów oraz partnerów biznesowych , konsultacje w dziedzinie małego i średniego biznesu, wprowadzenie inwestycji i konsulting finansowy, rozpowszechnienie wśród potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych informacji na temat inwestycyjnej i finansowej atrakcyjności klijentów, seminaria-szkolenia na temat wprowadzania inwestycji i rozwoju małego i średniego biznesu, tworzenie i prowadzenie bazy danych na temat projektów inwestycyjnych, biznes-planów, podmiotów małego i średniego biznesu.
 
Atrakcyjność inwestycyjna Obwodu Lwowskiego polega przede wszystkim na:

- dużej pojemności potencjalnego rynku,
- strategicznie korzystnym położeniu,
- rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej i transportowej,
- rozwiniętym przemyśle.

Najbardziej rozpowszechnionymi organizacyjno-prawnymi formami działalności gospodarczej dla inwestorów zagranicznych są:

- przedsiębiorstwo prywatne, w pełni należące do inwestora,
- przedstawicielstwo albo przedsiębiorstwo siostrzane lub filia zagranicznego przedsiębiorstwa na Ukrainie,
- umowa o wspólnej działalności ( włączenie przez ukraińskie przedsiębiorstwo kapitału zagranicznego w celu wykonania poszczególnych projektów),
- wykup przez inwestora zagranicznego pakietu akcji otwartej spółki akcyjnej,
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z częściowym udziałem w kapitale statutowym spółki.

W przypadku kiedy w kapitale statutowym przedsiębiorstwa inwestycja zagraniczna stanowi nie mniej, jak 10 procent, to takie przedsiębiorstwo uważa się za przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym. Nie ma wymogów odnośnie minimalnej oraz maksymalnej wartości kapitału zagranicznego w inwestycji.
 
Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Ukrainy, inwestor zagraniczny, który wnosi udział w postaci aktywów materialnych, nie jest opodatkowany podatkiem od wartości dodanej (VAT)oraz cłem importowym.

Jeżeli inwestycja zostaje zakończona do trzech lat od daty rejestracji jej wszystkie. Jednak jeżeli sprzedawane towary podlegają podatkowi akcyzowemu, zasady zwolnienia z podatku od wartości dodanej oraz cła nie stosuje się.
lviv
Gwarancje dla inwestorów zagranicznych:
- gwarancje państwowe chroniące zagranicznych inwestorów w przypadku zmiany prawodawstwa dotyczącego inwestycji zagranicznych,
- gwarancje w przypadku braku możliwości oraz niezgodnych z prawem działań oraz decyzji podejmowanych przez organy władzy oraz kadry zarządzającej tych instytucji,
- kompensacje i odszkodowania za straty poniesione przez zagranicznych inwestorów,
- gwarancje w razie wstrzymania działalności inwestycyjnej,
- gwarancje przekazywania dochodu i wykorzystania dochodów pochodzących z inwestycji zagranicznych.

Inwestor zagraniczny w przypadku jeżeli wstrzymuje działalność inwestycyjną, posiada prawo do ponownego wznowienia tej działalności w terminie; nie później jak sześć miesięcy od dnia zawieszenia tej działalności w formie materialnej bądź w postaci zainwestowania środków pieniężnych - waluty( w tym przypadku bierze się pod uwagę możliwość zmniejszenia funduszu statutowego) bez spłaty cła, oraz dochodów z tych inwestycji w formie pieniężnej bądź materialnej wycenionej zgodnie z ich realną rynkowa wartością w momencie wstrzymania działalności inwestycyjnej.

Ukraina posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z następującymi krajami: Austria, Belgia, Indie, Hiszpania, Włochy, Cypr, Malezja, Stany Zjednoczone Ameryki, Finlandia, Francja, Czechy, Szwajcaria, Japonia, Wielka Brytania, Polska, Szwecja, Kanada, Niemcy, Norwegia, Dania, Holandia, Słowacja, Węgry, Białoruś, Mołdowa, Łotwa, Estonia, Armenia, Kazachstan, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Uzbekistan, Turcja, Korea, Liban, Kuba, Chiny, Luksemburg, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Działania podejmowane w ramach polityki regionalnej, ukierunkowane na pozyskanie inwestycji zagranicznych w Obwodzie Lwowskim:
- organizowanie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, w czasie którego odbywają się prezentacje różnorodnych projektów inwestycyjnych oraz przekazywane są informacje dotyczące obszarów gruntów, działek przeznaczonych do sprzedaży bądź arendy,
- opracowywanie produktów marketingowych na temat potencjału inwestycyjnego Obwodu Lwowskiego, ukierunkowanych na pozyskanie potencjalnych inwestorów ( "Lwowszczyzna inwestycyjna", "Profil inwestycyjny Obwodu Lwowskiego", "Inwestujcie na Lwowszczyźnie"), organizowanie zagranicznych misji gospodarczych na Ukrainie oraz ukraińskich za granicą,
- utworzenie specjalnego portalu inwestycyjnego: www.invest.lviv.ua, na którym zamieszczane są propozycje dla inwestorów znajdujące się na terenie obwodu lwowskiego, informacje na temat projektów inwestycyjnych, zasady prawne dotyczące prowadzenia działalności inwestycyjnej na Ukrainie, oraz informacje na temat środowiska biznesowego w obwodzie lwowskim,

- działalność Komisji do spraw polubownego załatwiania zaistniałych sporów pomiędzy inwestorami a organami władzy i miejscowego samorządu oraz komisji ds. racjonalnego rozmieszczenia i rozwoju sił produkcyjnych oraz realizowanie programu inwestycji zagranicznych.
 
Lwowszczyzna z jej historyczno-kulturalnym dziedzictwem oraz bogactwem możliwości rekreacyjnych wchodzi w skład pięciu najbardziej atrakcyjnych turystycznie centrów Ukrainy.
Na terenie obwodu znajduje się 4000 pamiątek architektury XII- XX stulecia, co stanowi 25% wszystkich zabytków architektury Ukrainy. Dużą popularnością wśród turystów cieszą się zamki Obwodu lwowskiego a przede wszystkim: Zamek w Olesku, Podhorcach, które tworzą najpopularniejszą trasę turystyczną: "Złota Podkowa Lwowszczyzny".
lviv
Lwów nazywany jest perłą Europy, muzeum pod gwiazdami. Centralna część miasta została ogłoszona rezerwatem architektoniczno-kulturalnym oraz wpisana 4 grudnia 1998 roku na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Coraz bardziej popularną staje się agroturystyka. W obwodzie Lwowskim jest ponad 300 gospodarstw agroturystycznych. Znajdują się one w najbardziej urokliwych zakątkach regionu: okolicach Skola, Żółkwi, Turki . Bardzo popularne są kurorty: Truskawiec,Morszyn, Schidnyca, oraz położone w górach kurorty dające możliwość uprawiania narciarstwa: Sławsko, Tysowiec i Rożanka.
Lwowszczyzna z jej historyczno-kulturalnym dziedzictwem oraz bogactwem możliwości rekreacyjnych wchodzi w skład pięciu najbardziej atrakcyjnych turystycznie centrów Ukrainy.
Na terenie obwodu znajduje się 4000 pamiątek architektury XII- XX stulecia, co stanowi 25% wszystkich zabytków architektury Ukrainy. Dużą popularnością wśród turystów cieszą się zamki Obwodu lwowskiego a przede wszystkim: Zamek w Olesku, Podhorcach, które tworzą najpopularniejszą trasę turystyczną: "Złota Podkowa Lwowszczyzny".
lviv
Region bogaty jest w różnego rodzaju unikalne źródła wód mineralnych (ponad 200 źródeł) oraz błota lecznicze. Na bazie właściwości leczniczych źródeł i błot działają znane kurorty - sanatoria Truskawiec, Morszyn, Szkło, Niemirów, Wielki Lubiń. Na dzień dzisiejszy w Obwodzie znajduje się 133 kurorty sanatoryjne leczące różne dolegliwości.

Lwowszczyzna posiada znaczący potencjał pozwalający na rozwój turystyki górskiej i narciarstwa. W obwodzie położonych jest 4 górskie narciarskie kurorty turystyczne: Sławsko i Tysowiec w Rejonie Skoliwskim oraz Pozłucz i Turka w Rejonie Turkiwskim.

Przeszłość i teraźniejszość kraju i regionu można podziwiać w wielu muzeach, w których zgromadzonych jest 1,5 mln eksponatów, co stanowi 19 % zbiorów muzealnych Ukrainy.

Teatry Lwowskie zadziwiają publiczność swoją różnorodnością. Jesienią miasto zmienia się w wielką scenę teatralną - odbywa się wtedy festiwal teatralny "Złoty Lew", do udziału w którym zapraszane są teatry i grupy teatralne z różnych krajów, między innymi: Belgii, Francji, Polski, Holandii, Brazylii, Węgier, Rosji, Niemiec, USA , Anglii.

Na lwowszczyźnie kultywowane są również swoje dawne tradycje związane z literaturą: organizowane są prezentacje twórczości współczesnych pisarzy oraz pojedynczych książek, odbywa się coroczne Forum Wydawców, w którym biorą udział przedstaiwciele wydawnictw z Ukrainy oraz z za granicy.